Česko z nebe

LICENČNÍ SMLOUVA č.

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)

I. Smluvní strany

1.1. Nabyvatel: CBS Nakladatelství s. r. o .
IČ 248 04 584, DIČ CZ24804584
Sídlo: Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika
zastoupený:
Milan Paprčka – jednatel
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č. ú.: 2700231511/2010
Firma zapsána – Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 70245

dále jen „nabyvatel“

1.2. Poskytovatel: .………………….
(Autor) …………………..

dále jen „poskytovatel“

 

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je souhlas poskytovatele s použitím díla (jeho části) ve smyslu § 12 a ve spojení s ust. §§17 a 18 Autorského zákona (dále také jako licence).
Licence udělená podle této smlouvy je nevýhradní.
2.2. Poskytovatel uděluje souhlas nabyvateli licence na použití jím vyrobených fotografií v počtu …..ks, seznam kterých tvoří přílohu této smlouvy (dále jako „dílo“ nebo „fotografie“), a to zejména na výrobu rozmnoženin díla, veřejné rozšiřování rozmnoženin díla, zpřístupňování díla veřejnosti jeho vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla a sdělováním veřejnosti a jakékoliv jiné použití díla ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona na účel použítí v knihách edice Česko z nebe a pro účely propagace těchto knih.

III. Podmínky smlouvy

3.1. Poskytovatel licence prohlašuje, že je autorem díla a že fotografie nezasahují do práv na ochranu osobnosti, práv duševního a průmyslového vlastnictví třetích osob, dále nejsou zatíženy právy třetí osoby a ani netrpí jinými právními vadami, za což odpovídá poskytovatel licence v plném rozsahu nabyvateli.
3.2. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci podle této smlouvy bezúplatně na území České republiky. Po vydání díla se Nabyvatel zavazuje poskytnout autorovi 2 ks knih za každou použitou fotografii
3.3. Nabyvatel je při použití díla podle bodu 2.2. článku II. této smlouvy povinen umístit při každé fotografii značku nebo jméno poskytovatele. Když toto není z kompozičních nebo technologických důvodů možné, jméno bude zveřejněné v tiráži knihy.
3.4. Nabyvatel není oprávněný k poskytování sublicence na předmět této smlouvy třetí osobě.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Na podmínky neupravené touto licenční smlouvou se budou přiměřeně vztahovat ustanovení Autorského zákona a Občanského zákoníku.
4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že jejich právní způsobilost není nijak omezena, že si smlouvu důkladně přečetli, jejímu obsahu plně porozuměli a že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech – po jedné pro každou smluvní stranu.

 

Ve Zlíně dne: ……………………..

………………………………
Nabyvatel 
CBS Nakladatelství s. r. o.
Milan Paprčka jednatel
v z. Radka Srněnská

 

…………………………..
Poskytovatel