Zpracování a ochrana osobních údajů

1. SPRÁVCE A ZPRACOVATEL

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín 1972, Česká republika, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.70245, IČO 24804584, DIČ CZ24804584 (dále jen „správce“). Správce je provozovatelem informačního systému osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“).

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom nemohli poskytnout naše služby, uzavřít smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající. S osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Od smluvních partnerů (objednavatelé prezentací do projektů Kniha, Mapa nebo Letecké fotografování) zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Obchodní název firmy nebo obce, adresa sídla firmy nebo obce, dodací adresa, IČ, DIČ (IČ DPH), jméno a příjmení zodpovědné osoby, kontaktní e-mail a telefonní číslo (pevná linka, mobil), adresu www objednavatele. Od smluvních partnerů (kupující/objednavatel na e.shopu www.cbs-cesko.cz)
zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Název firmy, jméno a příjmení, adresa (fakturační a doručovací), kontaktní e-mail, telefon (nepovinný údaj). Od ostatních smluvních partnerů zpracováváme údaje v tomto rozsahu: Název firmy nebo jméno a příjmení, adresa (fakturační a doručovací), kontaktní e-mail, telefon, rodné číslo a číslo účtu.

Tyto údaje slouží na k přesné identifikaci smluvního partnera a umožňují nám plnit smluvní povinnosti – zejména vystavení daňových dokladů, zasílání objednávek a podobně. Bez těchto údajů nelze smlouvu uzavřít. Kromě těchto údajů můžeme také zpracovávat nepovinné údaje jakými jsou životopisy a případně osobní fotografie.

3. ÚČEL A NA KTERÝ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely:

  • uzavření smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na plnění smluvních povinností.
  • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. Účetní doklady archivujeme po dobu 10 let ode dne jejich vystavení. V 10 roční lhůtě (která odpovídá objektivní promlčecí lhůtě podle. Občanského zákoníku) uchováváme i osobní údaje uvedené ve smlouvě, pro případ potřeby prokázání a uplatnění možných právních nároků. V případě že dojde k soudnímu sporu, dokumenty s vašimi osobními údaji uchováváme 10 let po ukončení soudního sporu.

 

Na výše uvedené účely se souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

 

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

  • Doručovatelské společnosti
  • Partnerská společnost CBS spol, s.r.o. se sídlem Kynceľová 54, Banská Bystrica 974 01, Slovensko
  • Auditorské společnosti a externí účetní společnost
  • IT společnosti
  • Orgány státní správy – daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. V případě zpracování osobních údajů za účelem uzavření
smluvního vztahu a archivace, Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let (viz bod 3 tohoto dokumentu).

 

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití.

 

7. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

S účinností od 25. května 2018 máte právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).

Máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR odst. 4 GDPR a podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě podezření na neoprávněné zpracování osobních údajů, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí (viz. bod 7) ohledně Ochrany a zpracování osobních údajů napište na info @cbs-cesko.cz nebo využijte kontaktní údaje uvedené na webové stránce www.cbs-cesko.cz .

 

Ve Zlíně dne 24.5.2018